Η Άννα Οικονόμου είναι Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, με κύριες αρμοδιότητες τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς και του προϋπολογισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Τράπεζα της Ελλάδας. Από το 2007 διετέλεσε Financial Controller της Εταιρείας.

Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Grivalia Properties, εργάσθηκε ως Senior Auditor για την KPMG Certified Auditors Greece, ως υπεύθυνη για την διενέργεια εξωτερικών ελέγχων και έργων Due Dilligence στο χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η Άννα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) σε Investment Management από το Cass Business School του Λονδίνου και Πτυχίου (BSc) σε Financial and Business Economics από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.