Ελλάδα

Σύνολο ακινήτων 110
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
826.620
Εμπορική Αξία (€) 897,2εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
91,2%

Ρουμανία

Σύνολο ακινήτων 3
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
40.347
Εμπορική Αξία (€) 72,2εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
7,4%

Σερβία

Σύνολο ακινήτων 2
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
6.377
Εμπορική Αξία (€) 14εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας2
1,4%