Ελλάδα

Σύνολο ακινήτων 108
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
738.700
Εμπορική Αξία (€) 871,5εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
90,0%

Ρουμανία

Σύνολο ακινήτων 3
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
40.347
Εμπορική Αξία (€) 72,4εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
8,0%

Σερβία

Σύνολο ακινήτων 2
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
6.379
Εμπορική Αξία (€) 13,9εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας2
2,0%