Ελλάδα

Σύνολο ακινήτων 85
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
700.083
Εμπορική Αξία (€) 761,5εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
89,6%

Ρουμανία

Σύνολο ακινήτων 3
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
40.435
Εμπορική Αξία (€) 74,6εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
8,8%

Σερβία

Σύνολο ακινήτων 2
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
6.379
Εμπορική Αξία (€) 13,7εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
1,6%