Ελλάδα

Σύνολο ακινήτων 81
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
700.083
Εμπορική Αξία (€) 738,7εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
89,0%

Ρουμανία

Σύνολο ακινήτων 3
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
40.435
Εμπορική Αξία (€) 74,2εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
9,0%

Σερβία

Σύνολο ακινήτων 2
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
6.379
Εμπορική Αξία (€) 13,7εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
1,7%