Ελλάδα

Σύνολο ακινήτων 110
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
837.834
Εμπορική Αξία (€) 927,5εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
91,7%

Ρουμανία

Σύνολο ακινήτων 3
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
40.347
Εμπορική Αξία (€) 69,9εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας
6,9%

Σερβία

Σύνολο ακινήτων 2
Μικτή Ενοικιάσιμη
Επιφάνεια (τ.μ.)
6.377
Εμπορική Αξία (€) 14,1εκ
% Συνολικής
Εμπορικής Αξίας2
1,4%