Η Δήμητρα Καρλαύτη είναι ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας από το Φεβρουάριο του 2014. Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει Assistant Manager στην ελεγκτική εταιρεία BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. και BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.

Διαθέτει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Επαγγελματικό Τίτλο Σπουδών από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.