Grivalia Properties

Finance Division

Lilian Ploumidaki

Efstathios Pothitos

Evagelos Tentis

Dimitris Giannakopoulos

Investments Division

Theodore Derziotis

Portfolio Management Division

Evgenia Koutsoukou

Commercial Division

Georgia Nikolopoulou

Technical Division

Nikos Talevis

George Drakopoulos

Avraam Vassiliadis

Legal

Marikita Vassilopoulou

Administration

Faye Kourtesi

Georgia Vastaki

Internal Audit

Dora Makidi

Grivalia Hospitality

Technical Division

Christos Primis