Χρήση Μέρισμα/Προμέρισμα Αριθμός Μετοχών Σύνολο Ποσού Πληρωτέου Καταβληθέν μέρισμα ανά Μετοχή Ημ/νία Έναρξης Πληρωμής
2013 Προμέρισμα - - -
2013 Μέρισμα 100.109.429 (1) (2) 18.226.800 0,18 29.04.2014
2013 Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2013 18.226.800 - -