ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Grivalia Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (AEΕΑΠ)» ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» 17.05.2019

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 05.04.2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018 02.04.2019

Υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση χαρτοφυλακίου τεσσάρων υπεραγορών 29.03.2019

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 05.04.2019_14.03.2019

Πληροφοριακό δελτίο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 05.04.2019_14.03.2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 05.04.2019_14.03.2019

Αποτίμηση που διενεργήθηκε από την «Bank of America Merill Lynch», η οποία επιβεβαιώνει το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών 01.03.2019

Αποτίμηση που διενεργήθηκε από την «Axia Ventures Group  Limited», η οποία επιβεβαιώνει το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών 01.03.2019

Αποτίμηση που διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών 01.03.2019

Έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της Grivalia για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων σε αυτήν την ημερομηνία (31.12.2018), καθώς και για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 01.03.2019

Eπεξηγηματική του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Grivalia προς τους μετόχους της 01.03.2019

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΠ με ημερομηνία 31.12.2018 01.03.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» κατ’ εφαρμογή του Ν. 2166/1993 , του Κ.Ν. 2190/1920 και του ν. 2515/1997 01.03.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» Από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» 01.03.2019

Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία – Διάθεση εγγράφων στους μετόχους 01.03.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018 25.02.2019

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 25.02.2019

Καθαρά κέρδη €51,3εκ. για τη χρήση 2018 παρουσίασε η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΠ 08.02.2019

Διαγραφή ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους 24.01.2019

Απόκτηση του 49% των μετοχών της εταιρείας με το δ.τ. «PPP3»  24.12.2018

Πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών εντός πολυώροφου κτιρίου στην Αθήνα 20.12.2018

Απόκτηση του 49% των μετοχών της εταιρείας με το δ.τ. «VALUE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  20.12.2018

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 17.12.2018

Απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17.12.2018

Αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17.12.2018

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού 26.11.2018

Σχέδιο τροποποιημένου Καταστατικού της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ 26.11.2018

Πληροφοριακό υλικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17.12.2018_26.11.2018

Ψηφοδέλτιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17.12.2018_26.11.2018

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17.12.2018_26.11.2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17.12.2018_26.11.2018

H Eurobank και η Grivalia Ενώνουν Δυνάμεις και Ανακοινώνουν τη Συγχώνευσή τους 26.11.2018

Καθαρά κέρδη €41,2εκ. για το εννεάμηνο του 2018 παρουσίασε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ 26.11.2018

Υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση μετοχών εταιρείας 29.10.2018

Πιστωτική γραμμή ποσού έως €75 εκ. 25.09.2018 

Απόκτηση του 49% των μετοχών της Piraeus Port Plaza 2 17.09.2018

Οι Grivalia Hospitality και Dolphin Capital Partners αποκτούν το 100% του Amanzoe 02.08.2018

Καθαρά κέρδη €29,7εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ 31.07.2018

Νέα επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €60 εκατομμυρίων για τη Grivalia Hospitality 26.07.2018

Απόκτηση του υπολοίπου 50% των μετοχών της Piraeus Port Plaza 1  24.07.2018

Νέος εσωτερικός ελεγκτής  09.07.2018

Απόκτηση αυτοτελούς πολυώροφου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας 26.06.2018

Καθαρά κέρδη €10,3εκ. για το πρώτο τρίμηνο 2018 παρουσίασε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ 25.05.2018

Εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Meli Palace» στην Κρήτη 08.05.2018

Πιστωτική γραμμή ποσού €75 εκ.

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος χρήσης 2017 21.03.2018

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 21.03.2018

Εξαγορά του 80% της εταιρείας Ναυσικά Α.Ε., μισθώτριας των Αστεριών Γλυφάδας, από την Grivalia Hospitality 13.03.2018

Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 5 στη Γλυφάδα 08.03.2018

Πρόταση για διανομή καθαρού μερίσματος €0,35/ μετοχή (€0,36457/ μετοχή αναπροσαρμοσμένο) για το 2017_23.02.2018

Πληροφοριακό υλικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 21.03.2018_23.02.2018

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21.03.2018_23.02.2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 21.03.2018_23.02.2018

Καθαρά κέρδη €63,1εκ. για τη χρήση 2017 παρουσίασε η Grivalia Properties 31.01.2018

Απόκτηση οριζόντιων ιδιοκτησιών σε ακίνητο στο Μαρούσι 02.01.2018

Απόκτηση ενός εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο του Πειραιά 22.12.2017

Απόκτηση αυτοτελούς εμπορικού ακινήτου στη Νέα Ερυθραία Αττικής 21.12.2017

Ολοκλήρωση απόκτησης του ακινήτου «Όλυμπος Νάουσα» στην Θεσσαλονίκη 04.12.2017

Απόκτηση δύο αυτοτελών εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα και Γλυφάδα Αττικής

Καθαρά κέρδη €35,5εκ. για το εννεάμηνο του 2017 παρουσίασε η Grivalia Properties 17.11.2017

Ολοκλήρωση απόκτησης ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 340, στην Καλλιθέα Αττικής 23.10.2017

Ολοκλήρωση απόκτησης χαρτοφυλακίου δεκαέξι ακινήτων 18.10.2017

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους 16.10.2017

Πλειοδοσία ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 340, στην Καλλιθέα Αττικής 21.09.2017

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή 20.09.2017

Σημαντικές διακρίσεις για τη Grivalia Properties σε ευρωπαϊκό επίπεδο 11.09.2017

H Grivalia Hospitality συμφώνησε την απόκτηση του 80% της εταιρίας Ναυσικά Α.Ε., μισθώτριας των Αστεριών στην Γλυφάδα 16.08.2017

Ανακοίνωση αιτιολογημένης γνώμης Δ.Σ. 11.08.2017

Αιτιολογημένη γνώμη Δ.Σ. 11.08.2017

Έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 3461_2006 11.08.2017

Καθαρά κέρδη €28,0εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2017 παρουσίασε η Grivalia Properties 11.08.2017 

Επιτυχής αύξηση κεφαλαίου ύψους €60 εκατομμυρίων για την Grivalia Hospitality 28.07.2017

Πλειοδοσία σε Διαγωνισμό για το ακίνητο «Όλυμπος Νάουσα» στην Θεσσαλονίκη 13.07.2017

Πιστοποίηση BREEAM με επίδοση Excellent για το κτίριο της Grivalia επί της Λ. Βασ. Σοφίας 68 στην Αθήνα 05.07.2017

Καθαρά κέρδη €11,7εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε η Grivalia Properties 22.05.2017

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους 02.05.2017

Διευκρίνιση ως προς το ακριβές ποσό του μερίσματος χρήσης 2016 24.03.2017

Διευκρίνιση επί του τρόπου πληρωμής  του μερίσματος χρήσης 2016 23.03.2017

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος χρήσης 2016 22.03.2017

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 22.03.2017

Έκδοση δύο (2) Ομολογιακών Δανείων συνολικού ποσού €60 εκ. 14.03.2017

Ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά στο «Pearl Island Project» 14.03.2017

Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,18258/ μετοχή για το 2016_23.02.2017

Πληροφοριακό υλικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 22.03.2017_23.02.2017

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 22.03.2017_23.02.2017

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 22.03.2017_23.02.2017

Χρυσή πιστοποίηση για το συγκρότημα κτιρίων Green Plaza της GRIVALIA 21.02.017

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη  Grivalia Hospitality με παράλληλη  είσοδο στρατηγικού επενδυτή 20.02.2017

Απόκτηση χαρτοφυλακίου δεκαέξι ακινήτων μέσω Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 13.02.017

Απόκτηση δύο ακινήτων επί της Λεωφόρου Συγγρού 340, στην Καλλιθέα Αττικής, και της Λεωφόρου Κηφισίας 49, στο Μαρούσι Αττικής 10.02.017

Το IFC επενδύει στην GRIVALIA για τη βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα 09.02.2017

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου έως €20 εκ. από την κοινή εταιρεία Piraeus Port Plaza 1 08.02.2017

Καθαρά κέρδη €26,4εκ. για τη χρήση 2016 παρουσίασε η Grivalia Properties 03.02.2017

Η Grivalia Hospitality αποκτά το πλειοψηφικό ποσοστό της εταιρίας που κατέχει την νήσο Pedro Gonzalez (Pearl Island) στον Παναμά 17.01.2017

Η Grivalia Hospitality ανακοινώνει την πρώτη της επένδυση 17.01.2017

Το IFC επενδύει στη Grivalia με σκοπό την βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών στην Ελλάδα 22.12.2016

Απόκτηση τριών ακινήτων σε Αθήνα και Χαλκιδική 22.12.2016

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.11.2016

Απόκτηση ακινήτου επί της Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 22.11.2016

Καθαρά κέρδη €19,0εκ. για το εννεάμηνο του 2016 παρουσίασε η Grivalia Properties 11.11.2016

Έκθεση εκτίμησης ακινήτου στον Δήμο Κoρωπίας από την Savills ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε._09.11.2016

Έκθεση εκτίμησης ακινήτου στον Δήμο Κωροπίας από την ΑΞΙΕΣ Α.Ε._09.11.2016

Έκθεση εκτίμησης ακινήτου στην περιοχή Νικήτη Χαλκιδικής από την Savills ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε._09.11.2016

Έκθεση εκτίμησης ακινήτου στην περιοχή Νικήτη Χαλκιδικής από την ΑΞΙΕΣ Α.Ε._09.11.2016

Έκθεση εκτίμησης ακινήτου στο Κολωνάκι από την Savills ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε._09.11.2016

Έκθεση εκτίμησης ακινήτου στο Κολωνάκι από την ΑΞΙΕΣ Α.Ε._09.11.2016

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30.11.2016_09.11.2016

Πληροφοριακό δελτίο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.11.2016_09.11.2016

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.11.2016_09.11.2016

Απόκτηση του 50% των μετοχών της Piraeus Port Plaza 1 A.E. 14.10.2016

Καθαρά κέρδη €5,0εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2016 παρουσίασε η Grivalia Properties 29.07.2016

Απόκτηση οριζόντιας ιδιοκτησίας λόγω λήξης χρηματοδοτικής μίσθωσης 12.07.2016

Σχολιασμός δημοσιευμάτων 01.07.2016

Χρυσή πιστοποίηση για το κτίριο γραφείων της Grivalia στην Λεωφόρο Κηφισίας  27.06.2016

Νέος Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου 01.06.2016

Καθαρά κέρδη €10,6εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2016 παρουσίασε η Grivalia Properties 19.05.2016

Γνωστοποίηση Κράτους Μέλους Καταγωγής 25.04.2016

Παρουσίαση προς αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 05.04.2016

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που επανεξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.03.2016

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος χρήσης 2015 16.03.2016

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 16.03.2016

Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου επί της Βασιλίσσης Σοφίας 68_10.03.2016

Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,305/ μετοχή για το 2015_23.02.2016

Πληροφοριακό υλικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 16.03.2016_23.02.2016

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16.03.2016_23.02.2016

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 16.03.2016_23.02.2016

Απόκτηση ιδιοκτησιών λόγω λήξης χρηματοδοτικής μίσθωσης 17.02.2016

Δελτίο τύπου, 09.02.2016

Καθαρά κέρδη €62,0εκ. για τη χρήση 2015 παρουσίασε η Grivalia Properties, 29.01.2016

Νέος Hospitality Director, 18.01.2016

Το πρώτο κτίριο γραφείων στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED PLATINUM, από την GRIVALIA, 29.12.2015

Χρυσή πιστοποίηση για το κτίριο γραφείων της Grivalia στην οδού Σωρού 09.12.2015

Το Kifissias Plaza γίνεται Green Plaza 23.11.2015

Καθαρά κέρδη €47,9εκ. για το εννεάμηνο του 2015 παρουσίασε η Grivalia Properties 12.11.2015

Απάντηση σε ερώτημα Ε.Κ.- Σχολιασμός δημοσιευμάτων 19.10.2015

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου 9 ακινήτων 12.08.2015

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30.07.2015

Καθαρά κέρδη €20,5εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2015 παρουσίασε η Grivalia Properties 31.07.2015

Ίδρυση νέων εταιρειών 27.07.2015

Πληροφοριακό υλικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30.07.2015_08.07.2015

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 30.07.2015_08.07.2015

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 08.07.2015

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους 29.05.2015

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση ακινήτου στη Μάνδρα Αττικής από την Praktiker Hellas 19.05.2015

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων 18.05.2015

Καθαρά κέρδη €10,6εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασε η Grivalia Properties 15.05.2015

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης από την Praktiker Hellas 19.03.2015

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος 17.03.2015

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 17.03.2015

Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,30 για το 2014 19.02.2015

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης Καταστατικού 19.02.2015

Πληροφοριακό υλικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 17.03.2015_19.02.2015

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Τακτικής Γενική Συνέλευση των Μετόχων 17.03.2015_19.02.2015

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17.03.2015_19.02.2015

Έκθεση αποτίμησης ακινήτου από Savills Ltd 19.02.2015

Έκθεση αποτίμησης ακινήτου από NAI Hellas 19.02.2015

Έκθεση αποτίμησης ακινήτου από NAI Hellas Παραρτήματα 19.02.2015

Συμφωνήθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου 9 ακινήτων 03.02.2015

Καθαρά κέρδη €50εκ. για τη χρήση 2014 παρουσίασε η Grivalia Properties 30.01.2015

Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2014 18.12.2014

Δελτίο Τύπου σχετικά με την επένδυση στον Ασπρόπυργο Αττικής 17.12.2014

Σχολιασμός δημοσιευμάτων 24.11.2014

Έγκριση προσωρινού μερίσματος  χρήσης 2014 04.11.2014

Καθαρά κέρδη €36εκ. για το εννεάμηνο του 2014 παρουσίασε η Grivalia Properties 04.11.2014

Αλλαγή Συμβόλου Διαπραγμάτευσης 21.10.2014

Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών 09.10.2014

Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας 01.10.2014

Επικαιροποιημένο πληροφοριακό υλικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 28.08.2014

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28.08.2014

Καθαρά κέρδη €24,4εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2014 07.08.2014

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31.07.2014

Πληροφοριακό υλικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 31.07.2014

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 31.07.2014

Έκθεση αποτίμησης ακινήτου από Savills Ltd 31.07.2014

Έκθεση αποτίμησης ακινήτου από NAI Hellas 31.07.2014

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης καταστατικού 31.07.2014

Καθαρά κέρδη €15,4εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2014 21.05.2014

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ 13.05.2014

Ανακοίνωση Αποκοπής Μερίσματος 17.04.2014

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος 14.04.2014

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 14.04.2014

Πληροφοριακό υλικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (επικαιροποιημένο) 11.04.2014

Πληροφοριακό υλικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 04.04.2014

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21.03.2014

Πληροφοριακό υλικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 21.03.2014

Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή 21.03.2014

Απόκτηση ακινήτου με αποθηκευτική χρήση στην παραδοσιακή βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής 20.03.2011

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 20.03.2014

Ανάκληση Απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου 19.03.2014

Απόκτηση ακινήτου με αποθηκευτική χρήση στην παραδοσιακή βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής 06.03.2011

Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου θυγατρικής εταιρείας Cloud Hellas 04.03.2014

Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου & το ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου 28.02.2014

Αλλαγές στη Διοικητική Δομή 25.02.2014

Στα €2,7εκ. τα καθαρά κέρδη για τη χρήση 2013 17.02.2014

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 04.02.2014

Πλήρης κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 31.01.2014

Πώληση δικαιωμάτων 23.01.2014

Ανακοίνωση διάθεσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου 17.01.2014

Ενημέρωση επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το ν. 3340 2005 10.01.2014

Ενημέρωση επενδυτικού κοινού 08.01.2014

Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου 07.01.2014

Ανακοίνωση για ΑΜΚ με καταβολή μετρητών & δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 03.01.2014

Απόκτηση 4 εμπορικών ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 02.01.2014

Υπογραφή συμφωνίας πώλησης ακινήτου στην Ουκρανία έναντι €3.300.000 24.12.2013

Υπογραφή συμφωνητικού για την απόκτηση χαρτοφυλακίου αποθηκών στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής 23.12.2013

Υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου για την απόκτηση 4 εμπορικών ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 10.12.2013

Η Eurobank Properties υπέγραψε βασικούς όρους σύναψης δανείου με την HSBC Bank plc, Λονδίνου 06.12.2013

Ανακοίνωση αιτιολογημένης γνώμης Δ.Σ. 05.12.2013

Αιτιολογημένη γνώμη Δ.Σ.05.12.2013

Έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομού 3461_2006 05.12.2013

Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.11.2013 11.11.2013

Στα €25,6εκ. τα λειτουργικά μετά από φόρους κέρδη στο εννεάμηνο 2013 11.11.2013

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 11.11.2013

Έγκριση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 08.11.2013

Επικαιροποιημένη Έκθεση του Δ.Σ. ορθή επανάληψη της απο 24.10.2013 06.11.2013

Ανακοίνωση- ορθή επανάληψη της απο 21.10.203 επικαιροποιημένης εκθέσης Δ.Σ. 06.11.2013

Πληροφοριακό υλικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.10.2013

Αλλαγές στη διοικητική δομή 31.10.2013

Επικαιροποιημένη Έκθεση του Δ.Σ.σύμφωνα με τα άρθρα 9 του Ν.3016_2002&4.1.4.1.2.του κανονισμού Χ.Α. 24.10.2013

Η Eurobank Properties επιλεγείς επενδυτής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ 21.10.2013

Επικαιροποιημένη Έκθεση του Δ.Σ.σύμφωνα με τα άρθρα 9 του Ν.3016_2002&4.1.4.1.2.του κανονισμού Χ.Α. 21.10.2013

Έκθεση Δ.Σ. 18.10.2013

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 18.10.2013

Πληροφοριακό υλικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18.10.2013

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18.10.2013

Αλλαγή υπεύθυνου εξυπηρέτησης μετόχων 02.09.2013

Αλλαγές στη διοικητική δομή 27.08.2013

Η αποκλιμάκωση της απομείωσης της αξίας των ακινήτων οδήγησε σε περιορισμό των ζημιών 01.08.2013

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28.06.2013

Παραίτηση Μέλους Δ.Σ. και Επενδυτικής Επιτροπής 20.06.2013

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 07.06.2013

Πληροφοριακό υλικό Γενικής Συνέλευσης 06.06.2013

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 06.06.2013

Καθαρά κέρδη €9,21εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2013 30.05.2013

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2013 22.05.2013

Αλλαγές στη διοικητική δομή 04.04.2013

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 27.03.2013

Η μεγάλη μείωση στις τιμές των ακινήτων οδήγησε σε ζημιές για τη χρήση 2012 12.02.2013

Εκλογή νέου μέλους Επενδυτικής Επιτροπής 13.12.2012

Αποτιμησιακές ζημιές στο εννεάμηνο. Σταθερά τα κέρδη προ αποτίμησης 07.11.2012

Συμμετοχή της Eurobank Properties στο πρώτο Ελληνικό Investment Forum στη Νέα Υόρκη 15.10.2012

Παρουσίαση της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 28.09.2012

Νέα Συγκρότηση Δ.Σ. Καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών 28.09.2012

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28.09.2012

Φορολογικό πιστοποιητικό χρήσεως 2011 12.09.2012

Συμμετοχή της Eurobank Properties στο Ετήσιο Ελληνικό Road Show στο Λονδίνο 10.09.2012

Πληροφοριακό υλικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05.09.2012

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 05.09.2012

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 05.09.2012

Αγορά πακέτου μετοχών της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ από την Fairfax Financial Holdings Limited 22.08.2012

Η μεγάλη μείωση στις τιμές των ακινήτων οδήγησε σε ζημιές το πρώτο εξάμηνο του 2012 03.08.2012

Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό 01.06.2012

Καθαρά κέρδη €9,98εκ.για το 1o τρίμηνο 2012 . Στο 67% το discount. 04.05.2012

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16.03.2012

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2011 16.03.2012

Πληροφοριακό υλικό Γενικής Συνέλευσης 23.02.2012

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 23.02.2012

Προσκλήση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22.02.2012

Διανομή μερίσματος €0,40 ανά μετοχή το 2011 22.02.2012

Καθαρά κέρδη €5,65εκ. το 2011. Στο 66% το discount 03.02.2012

Ανακοίνωση σύναψης κοινού ομολογιακού δανείου 14.12.2011

Καθαρά κέρδη €16,56εκ. το εννεάμηνο του 2011. Στο 65% το discount 04.11.2011

Καθαρά κέρδη €8,20 εκ στο α΄ εξάμηνο του 2011 02.08.2011

Επικαιροποιημένη Εκθεσή του ΔΣ 13.05.2011

Αγορά τμήματος των ακίνητων που βρίσκονται επί της οδού Όθωνος 8 και 10, στην Πλατεία Συντάγματος 13.05.2011

Καθαρά κέρδη €10,2 εκ ( αύξηση 4%) για το πρώτο τρίμηνο του 2011. Στο 43% το discount. 06.05.2011

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα – Καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 08.04.2011

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2010 07.04.2011

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.04.2011

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15.03.2011

Προσκλήση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.03.2011

Πληροφοριακό υλικό Γενικής Συνέλευσης 15.03.2011

Διανομή μερίσματος €0,53 ανά μετοχή το 2010 02.03.2011

Καθαρά κέρδη €8,00 εκ και αύξηση των λειτουργικών κερδών της το 2010.Στο 48% το discount 31.01.2011

Αλλαγή μέλους Επενδυτικής Επιτροπής 20.01.2011

Ανακοινώση Πρόσκλήση Properties-Ταύρος 21.12.2010

Περιλήψη Σχέδιου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως Ταύρου 21.12.2010

Διανομή προμερίσματος €0,15 ανά μετοχή το 2010 30.11.2010

Καθαρά κέρδη € 8,15 εκ και αύξηση των λειτουργικών κερδών για το εννεάμηνο του 2010. 02.11.2010

Μεταβολή Οικονομικού Ημερολογίου-Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Εννεάμηνου 2010 13.10.2010

Σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος στην παρουσίαση της Eurobank Properties στο Road Show στο Λονδίνο 13.09.2010

Πώληση ακινήτου έναντι €2.000.000 05.08.2010

Mικρές ζημιές κατά το α’ εξάμηνο. Στο 47% το discount 30.07.2010

Πώληση ακινήτου έναντι €900.000 23.07.2010

Παρουσίαση της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 09.06.2010

Ανακοίνωση “Εκτακτης Εισφοράς 02.06.2010

Aγορά τμήματος του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 7, στην Αθήνα 03.05.2010

Επικαιροποιημένη Εκθεσή του ΔΣ 03.05.2010

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης 03.05.2010

Καθαρά κέρδη € 9,82 εκ για το πρώτο τρίμηνο του 2010. Στο 54% το discount 30.04.2010

Περιλήψη Σχέδιου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως Καλαμπόκη 21.04.2010

Ανακοίνωση Πρόσκληση Properties-Καλαμπόκης 21.04.2010

Προσκλήση Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης 09.04.2010

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 09.04.2010

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος 24.03.2010

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.03.2010

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2009 23.03.2010

Περίληψη κύριων σημείων έρευνας McKinsey 22.03.2010

Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 19.03.2010

Προσκλήση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24.02.2010

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 24.02.2010

Πώληση ακινήτου έναντι €3.950.000 23.02.2010

Καθαρά κέρδη € 39,6 εκ για to 2009. Πρόταση μερίσματος € 0,55 ανά μετοχή. Στο 31% το discount 29.01.2010

Επικαιροποιημένη έκθεση του ΔΣ 30.12.2009

Απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη Α.Ε.» 30.12.2009

Τροποποίηση του προσυμφώνου για την απόκτηση 100% των μετοχών της Εταιρείας Ταύρος 28.12.2009

Από Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 η καταβολή του προσωρινού μερίσματος 27.11.2009

Διανομή προμερίσματος 2009 0,15 Ευρώ ανα μετοχή 13.11.2009

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 02.11.2009

Καθαρά κέρδη € 34,9 εκ ( μείωση 0,24%) για το εννεάμηνο του 2009.Στο 31% το discount 30.10.2009

Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής 29.10.2009

Tροποποιήση καταστατικού 29.10.2009

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.10.2009

Απόκτηση τριών εμπορικών ακινήτων Praktiker

Επικαιροποιημένη έκθεση του ΔΣ 30.09.2009

Παρουσιαση της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 16.09.2009

Συμμετοχή της Εταιρείας στο Ετήσιο Συνέδριο της EPRA 08.09.2009

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.07.2009

Φορολογικός Έλεγχος Χρήσεων 2005 έως και 2007 09.07.2009

Έναρξη λειτουργίας υποκαταστήματος της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π 06.07.2009

Πώληση ακινήτου αντί τιμήματος Ευρώ 1. 750.000 01.07.2009

Προσκλήση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 25.06.2009

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 25.06.2009

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού Εταιρείας 25.06.2009

Πώληση ακινήτου αντί τιμήματος Eυρώ 990.000 01.06.2009

Αυξήση 23% στα καθαρά έσοδα απο ενοίκια για το τρίμηνο του 2009 30.04.2009

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2008 16.03.2009

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16.03.2009

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 18.02.2009

Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 18.02.2009

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας 18.02.2009

Επικαιροποιημένη Εκθεσή του ΔΣ 02.02.2009

Αγόρα κτιρίου γραφείων μισθωμένων στο κέντρο της Αθήνας 02.02.2009

Αύξηση μισθωμάτων 44% για το 2008. Πρόταση Διανομής Μερίσματος € 0,52 30.01.2009