Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 14 του ν. 3556/2007 «προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά» – με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του νόμου αυτού – και της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1/434/3.07.2007, πρόσωπο το οποίο αποκτά ή διαθέτει σημαντικές συμμετοχές είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει σχετικά τον εκδότη το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης και αυτός με την σειρά του να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωσή του άμεσα, με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο, εντός 2 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της ανωτέρω παραλαβής.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, και 2/3, β) μέτοχος του οποίου το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των προηγούμενων ορίων, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου,
  2. μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, σε κάθε περίπτωση μεταβολής στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίσης προς ή μεγαλύτερης από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων,
  3. κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 3556/2007 και ε) πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 3556/2007, υποχρεούνται να ενημερώσουν τον εκδότη εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3556/2007.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3556/2007, κάθε υπόχρεο πρόσωπο, που τυγχάνει συνδικαιούχος με τρίτα πρόσωπα σε κοινή επενδυτική μερίδα, οφείλει να αθροίζει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε κινητές αξίες που ανήκουν στην ατομική του μερίδα με τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κινητές αξίες που περιέχονται στην κοινή επενδυτική μερίδα και των οποίων είναι συγκύριος.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου είναι η 30.06.2007

Σας ενημερώνουμε πως η διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα προς την Εταιρεία είναι η παρακάτω:

  1. Το έντυπο γνωστοποίησης προς την Εταιρεία, των υπόχρεων προσώπων, είναι το ίδιο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  2. Το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να είναι νόμιμα υπογεγραμμένο και να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  3. Η αποστολή του εντύπου πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων υπόψη κου. Πάρι Βάρφη, Λ. Κηφισίας 117 & Αγίου Κωνσταντίνου, 15124 Μαρούσι.
  4. Αποστέλλεται άμεσα το έντυπο από τον υπόχρεο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες (09:00 – 17:00), με FAX στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η παραλαβή του (τηλ. 210-8129671, fax 210-8129690).

Σημειώνουμε ότι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό της τόπο. (www.cmc.gov.gr).