Μετοχική Σύνθεση – 6 Φεβρουαρίου 2018

 • Fairfax Financial Holding Ltd
  51,43%
 • Pacific Investment Management Company LLC
  5,00%
 • Ξένοι Θεσμικοί
  30,44%
 • Φυσικά Πρόσωπα
  3,11%
 • Έλληνες Θεσμικοί
  6,02%
 • Ίδιες Μετοχές
  4,00%
 1. Σε επίδεδο Ομίλου.

Tο ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων βασίζεται σε σχετικές γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα εν λόγω πρόσωπα βάσει κείμενης νομοθεσίας.