Μετοχική Σύνθεση – Νοέμβριος 2016

 • Fairfax Financial Holding Ltd ¹ ²
  41.50%
 • Eurobank Ergasias Α.Ε. ²
  20.00%
 • Ξένοι Θεσμικοί
  13.85%
 • Brandes Investment Partners
  5.00%
 • Wellington Management Company LLP
  11.16%
 • Fidelity Management and Research LLC ¹
  4.99%
 • Φυσικά πρόσωπα
  3.62%
 • Έλληνες Θεσμικοί
  3.77%
 • Ίδιες Μετοχές
  3.97%
 1. Σε επίδεδο Ομίλου.
 2. Βάσει της από 17/10/2013 συμφωνίας μετόχων μεταξύ τους, οι Fairfax Financial Holdings Ltd & η Eurobank Ergasias A.E. ασκούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας.

Το ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων βασίζεται σε σχετικές γνωστοποιήσεις τους τύπου TR1 (για την Eurobank Ergasias A.E. έχει ληφθεί υπόψη και η από 04.08.2016 ανακοίνωση της).