Μετοχική Σύνθεση – Νοέμβριος 2017

 • Fairfax Financial Holding Ltd
  51,43%
 • Wellington Management Company LLP
  5,79%
 • Brandes Investment Partners LP
  5,00%
 • Pacific Investment Management Company LLC
  5,00%
 • Ξένοι Θεσμικοί
  20,41%
 • Φυσικά Πρόσωπα
  3,06%
 • Έλληνες Θεσμικοί
  5,31%
 • Ίδιες Μετοχές
  4,00%
 1. Σε επίδεδο Ομίλου.

Tο ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων βασίζεται σε σχετικές γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα εν λόγω πρόσωπα βάσει κείμενης νομοθεσίας.