Μετοχική Σύνθεση – Ιούλιος 2017

 • Fairfax Financial Holding Ltd
  51,37%
 • Wellington Management Company LLP
  11,16%
 • Pacific Investment Management Company LLC
  5,00%
 • Brandes Investment Partners LP
  5,00%
 • Ξένοι Θεσμικοί
  15,22%
 • Φυσικά Πρόσωπα
  3,19%
 • Έλληνες Θεσμικοί
  5,06%
 • Ίδιες Μετοχές
  4,00%
 1. Σε επίδεδο Ομίλου.

Το ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων βασίζεται σε σχετικές γνωστοποιήσεις τους τύπου TR1.