Αποστολή της Εταιρείας είναι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, το προσωπικό μας και την κοινωνία στην οποία λειτουργούμε.

Ο σκοπός αυτός, επιτυγχάνεται μέσα από:

  • Στοχευόμενες, μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις με ελκυστικές και στο μέγιστο δυνατό βαθμό εξασφαλισμένες αποδόσεις
  • Συνεργασίες με υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές
  • Συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των μεγεθών και των τάσεων της οικονομίας και της αγοράς δραστηριοποίησης της Εταιρείας
  • Την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου για την βελτιστοποίηση της σύνθεσής του και την υλοποίηση υπεραξιών καθώς και την συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων του και την αντιμετώπισή του με την απαραίτητη διασπορά
  • Τις πρωτοβουλίες τις οποίες  η Grivalia έχει ξεκινήσει να υλοποιεί και οι οποίες κινούνται σε δυο βασικούς άξονες: α) την αναβάθμιση και πιστοποίηση κτιρίων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και την προστασία του περιβάλλοντος και β) κοινωνικές δράσεις ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών

Οδηγός στην επίτευξη αυτού του σκοπού σε μακροχρόνια βάση, είναι οι μοναδικές αξίες που διέπουν την Εταιρεία και τον καθένα από εμάς στην Grivalia: διαφάνεια, καινοτομία, επαγγελματισμός, υπεροχή.