Η επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, στοχεύει στην αύξηση των εσόδων και την συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της, με στόχο την δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της.

Για την επίτευξη και μακροχρόνια διατήρηση του στόχου αυτού, η εταιρεία επιδιώκει:

  • Την τακτική και κατά το δυνατόν αναλυτικότερη παρακολούθηση των μακροοικονομικών μεγεθών και των τάσεων των οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς επίσης και των επιπτώσεών τους στην αγορά των εμπορικών ακινήτων
  • Την ενεργή διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της για την βελτιστοποίηση της σύνθεσής του και την υλοποίηση υπεραξιών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διαχείρισης, εντάσσονται και οι ενέργειες αναβάθμισης και πιστοποίησης ακινήτων του χαρτοφυλακίου τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή
  • Την συνεχή παρακολούθηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου και της αντιμετώπισής του με την διασπορά ως προς το είδος του ακινήτου, την τοποθεσία και τους μισθωτές

Οι βασικές παράμετροι των επενδυτικών αποφάσεων για την απόκτηση εμπορικών ακινήτων υψηλού προφίλ στις χώρες που παρακολουθεί η εταιρεία, είναι:

  • Θεμελιώδεις αρχές της επένδυσης προσαρμοσμένες ρεαλιστικά στις εκάστοτε συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς ακινήτων
  • Ελκυστικές και στον μέγιστο δυνατό βαθμό εξασφαλισμένες μισθωτικές αποδόσεις
  • Τοπικούς και διεθνείς μισθωτές υψηλής αναγνωρισιμότητας και φερεγγυότητας
  • Σαφείς ενδείξεις για την δημιουργία μελλοντικών υπεραξιών από την απόκτηση του ακινήτου
  • Κάλυψη των μισθωμάτων από πληθωριστικές πιέσεις, μέσω της αναπροσαρμογής τους
  • Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των μισθωμάτων από συναλλαγματικό κίνδυνο, όπου αυτός υπάρχει