Σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρείας, που παρατίθεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, η Εταιρεία διαθέτει μεταξύ άλλων:

  • Επενδυτική Επιτροπή
  • Επιτροπή Ελέγχου
  • Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφίων
  • Τμήματα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων