Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθήσει την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της.

Η βασική αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων Εταιρειών σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Διοίκησης.

Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθήσει την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής, επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στέλεχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές και παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από αυτές.

Σύμφωνα με την από 09.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κ. Ντόρα Μακίδη.