Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων διασφαλίζει την ορθή, άμεση, ισότιμη, πλήρη και τακτική πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας, παρέχοντας τους όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικώς με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.

Ειδικότερα:

  • Μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την διανομή μερισμάτων, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους, απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσής τους ή τυχόν ακύρωση αυτών.
  • Φροντίζει για την αποστολή των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 26.8.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Πάρις Βάρφης ορίστηκε Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2108129760 ή 2108129600, e-mail: Investorrelations@grivalia.com)