Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999 όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει χορηγήσει και την υπ’ αριθμόν 11/352/21.9.2005 άδεια λειτουργίας της.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας συμπληρώνεται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και από ρυθμίσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.