Ο Πάρις Βάρφης είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Έγινε μέλος της διοικητικής ομάδας της Grivalia Properties το Σεπτέμβριο του 2013, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Έχει στην ευθύνη του την επίβλεψη των οικονομικών αναφορών της Εταιρείας και των θυγατρικών της, τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των μετόχων, τους οικονομικούς ελέγχους των νέων επενδύσεων, κ.α.

Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Grivalia, κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στην Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. Στο παρελθόν, διετέλεσε Διοικητικός Οικονομικός Διευθυντής Νέας Ευρώπης της Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ., Οικονομικός Διευθυντής της Eurobank EFG Telesis Finance A.E., Ανώτερο Οικονομικό Στέλεχος της Novonordisk A/S καθώς και Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Τίτλου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Βρυξελλών με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.