Χρήση Μέρισμα/Προμέρισμα Αριθμός Μετοχών Σύνολο Ποσού Πληρωτέου Καταβληθέν μέρισμα ανά Μετοχή Ημ/νία Έναρξης Πληρωμής
2013 Προμέρισμα - - -
2013 Μέρισμα 100.109.429 (1) (2) 18.226.800 0,18 29.04.2014
2013 Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2013 18.226.800 - -
2012 Προμέρισμα - - -
2012 Μέρισμα - - -
2012 Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2012 - - -
2011 Προμέρισμα - - -
2011 Μέρισμα 60.001.594 (1) 24.400.000 0,41 02.04.2012
2011 Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2011 24.400.000 0,41 -
2010 Προμέρισμα 60.332.344 (1) 9.050.000 0,15 21.12.2010
2010 Μέρισμα 60.255.768 (1) 23.280.000 0,39 21.04.2011
2010 Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2010 32.330.000 0,54 -
2009 Προμέρισμα 61.000.000 9.150.000 0,15 16.12.2009
2009 Μέρισμα 60.612.432 (1) 24.400.000 0,40 08.04.2010
2009 Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2009 33.550.000 0,55 -