...

ΣΚΟΠΟΣ

Η Grivalia Management Company παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλα τα θέματα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία, από την στρατηγική έως την υλοποίηση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΞΙΕΣ

...

Αποστολή


Η δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία

...

Αξίες


Ακεραιότητα, επαγγελματισμός, καινοτομία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ανάληψη υπολογισμένων κινδύνων

Επενδύσεις με προοπτική

...

Επενδύσεις αξίας με προοπτική απόδοσης και ανάπτυξης

...

Διαφοροποίηση σε εναλλακτικές κατηγορίες ακινήτων

...

Επένδυση με μακροχρόνια οπτική

...

Ελκυστικές & βιώσιμες αποδόσεις

...

Ενδελεχής έλεγχος για περιορισμό ενδεχόμενων κινδύνων

Υπεροχή στην διαχείριση χαρτοφυλακίου

...

Συνεργασίες με υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές

...

Έμφαση στην μεγιστοποίηση εσόδων και την μείωση κόστους

...

Δημιουργία εμπιστοσύνης & αφοσίωσης στην βάση μισθωτών

...

Άντληση αξίας από υφιστάμενα, μη αποδοτικά ακίνητα μέσω αναβάθμισης

Λειτουργία με βιώσιμο τρόπο

...

Αναγνώριση και διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από λειτουργικούς κινδύνους

...

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

...

Συμμετοχή εμπλεκόμενων μερών